Accessibility Tools

ขั้นตอนการสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

          ขั้นตอนการสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) สอบถามข้อมูล : ศูนย์คอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200 หรือ Facebook : comcenterMCRU
 

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ