Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2563

ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

                    ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความรักและเทิดพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด ตลอดจนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๒๗ อาคาร ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม