Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นฯ

                  ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย  โดยจัดสรรให้ให้แก่นักศึกษา จำนวน 238 ชุด เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ เหลือสิทธิ์เพียง 100 สิทธิ์ โดยถ้าสอบปกติจะเสียค่าสอบอยู่ที่ 4,000บาท ต่อชุดข้อสอบ แต่ครั้งนี้จะเป็นการสอบฟรี และได้ใบรับรองระดับสากล จากสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และสามารถใช้ผลเทียบโอนกับการสอบสมรรถนะดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้

                  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจำนวนจะเต็ม โดยดำเนินการตามนี้
                  (1) ศึกษาดูรายละเอียดชุดอบรมและทดสอบ ตาม infographic ด้านล่าง และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามลิ้งค์ ดังนี้

                  -สำหรับนักศึกษา ตามลิ้งค์  เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

                  (2) เข้ากลุ่ม line  http://line.me/ti/g/CfkShKMbav

                  (3) ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบ ได้ที่ กลุ่ม line/ Facebook : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ MCRU-lic / Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ น.ส.รุ่งไพลิน  สุกรีวนัด เบอร์โทร 0-9594-5080-5 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

                  เมื่อนักศึกษาสมัครเข้ามาครบ 238 คน และอยู่ในกลุ่มline http://line.me/ti/g/CfkShKMbav  เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันวิจัย ถึงจะออก Account  ให้เริ่มเข้าไป

                  - ในรูปแบบ online 3 ครั้ง *เมื่อได้ Account
                  1.ทดสอบ Assessment Test ครั้งที่ 1
                  2.เข้ารับการทดสอบเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ ครบ 80 %
                  2 หลักสูตร (2 สัปดาห์)
                  3. ทดสอบ Assessment Test ครั้งที่ 2 *ต้องเรียนรู้ ครบ 80 %

                  - ในรูปแบบ onsite 1 ครั้ง/1วันเต็ม ** นัดวันภายหลัง
                  4. กำหนดการทดสอบ Assessment Test ครั้งที่ 3 (ภาคเช้า) พร้อมทดสอบจริง (ภาคบ่าย)

 
 
 
  ที่มา : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ