Accessibility Tools

รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี รหัส 62, 61, 60,59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี รหัส 62, 61, 60,59

 

                     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 และได้ดำเนินการรับแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ผู้กู้ยืมได้ยืนยันค่าเล่าเรียนผ่านระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 –16 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามวันเวลาแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563
รายชื่อผู้กู้ที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ e-Studentloan
รายชื่อรับแบบยืนยันค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา