Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 
 

                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณี ศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ นั้น
                     บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชี รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
                     ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อแนบตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้า ศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2-3)

รายละเอียด
บัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา