Accessibility Tools

กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 - 30 สิงหาคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 18 - 22 และนักศึกษาตกค้าง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน