กำหนดรายชื่อวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าย้ายฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

 

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บัดนี้การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ให้ดำเนินการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ ตามวันเวลาแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  รายชื่อส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินรายใหม่
รายชื่อส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินรายเก่าย้ายสถานศึกษา

 

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา