Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่ 2-5) ประจำปีการศึกษา 2563

 

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่ 2-5) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ.

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา