Accessibility Tools

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 ทุน


                    ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5000 (ห้าพันบาทถ้วน) โดยดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้
                    กำหนดการมอบทุนการศึกษา วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา