ประกาศรายชื่อส่งเอกสารแบบคำขอกู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม้งิน ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้กูรายเเก่าเลื่อนชั้นปี รหัส 62,61,60,59

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กูรายเเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บัดนี้การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ให้ดำเนินการส่งเอกสรแบบคำขอกู้ตามวันเวลาแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
รายชื่อส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปี 63
เอกสารแนบท้าย

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา