Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่1)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ นั้น
                    บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา