Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมส่งทีมเข้าประกวด TO BE NAMBER ONE TEEN DANCERCISE

                 ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งทีมเข้าประกวด TO BE NAMBER ONE TEEN DANCERCISE  โดย รวมกลุ่มกัน  ตั้ง แต่ 12-20 คน ส่งรายชื่อ เพื่อส่งใบสมัครและ วิดีโอ มาที่กองพัฒนานักศึกษา หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์  0836956245  (คุณ เพียงพร)  

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา