Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565

                ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565 สามารถจักส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 2564 - 31 ม.ค 2565 ที่กองพัฒนานักศึกษา
                หมายเหตุ**เอกสารใบคำร้องสามารถโหลดได้หลังวันที่ 15 พ.ย.64

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา