Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความเนื่องในวันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ในหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19"

                ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความเนื่องในวันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ในหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19" โดยร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค 2564  ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา