Accessibility Tools

แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค - 15 ธ.ค 64
                หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนตามระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ไม่สามารถดูผลการเรียนได้

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ