Accessibility Tools

ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน กรกฎาคม 2564

                   ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ เดือนกรกฎาคม 2564 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2564 หรือครบตามจำนวนที่กำหนด (จะทำการรวมห้องหากสมัครไม่ครบจำนวนในแต่ละรอบ และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

                   ภาคปกติ รอบละ 25 ที่นั่ง
                   1. วันที่ 07/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   2. วันที่ 07/07/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
                   3. วันที่ 07/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   4. วันที่ 10/07/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
                   5. วันที่ 14/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   6. วันที่ 14/07/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
                   7. วันที่ 14/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   8. วันที่ 17/07/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
                   9. วันที่ 21/07/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
                   10. วันที่ 21/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   11. วันที่ 31/07/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

                   ภาคพิเศษ รอบละ 25 ที่นั่ง
                   12. วันที่ 10/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   13. วันที่ 17/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   14. วันที่ 31/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

                   เพิ่มรอบการสอบ เนื่องจากผู้สนใจสมัครเยอะ ดังนี้
                   1. วันที่ 07/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   2. วันที่ 07/07/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
                   3. วันที่ 07/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   4. วันที่ 14/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   5. วันที่ 14/07/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
                   6. วันที่ 14/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   7. วันที่ 12/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   8. วันที่ 12/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   9. วันที่ 13/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   10. วันที่ 13/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   11. วันที่ 15/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   12. วันที่ 15/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   13. วันที่ 16/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   14. วันที่ 16/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   15. วันที่ 19/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   16. วันที่ 19/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   17. วันที่ 20/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   18. วันที่ 20/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   19. วันที่ 21/07/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   20. วันที่ 21/07/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
                   21. วันที่ 21/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   22. วันที่ 22/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   23. วันที่ 22/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   24. วันที่ 23/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
                   25. วันที่ 23/07/2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.

                   *****เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง กอปรกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับให้การระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ระดับโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทราบว่าผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

                   1. ผู้เข้าสอบจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิกาย วัดไข้ ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 ขึ้นไป จะไม่ให้เข้ารับการทดสอบ
                   2. ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง
                   3. ผู้เข้าสอบจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่กำหนด บริเวณหน้าห้องสอบ ทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
                   ***หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ ผู้เข้าสอบ เข้าสอบโดยเด็ดขาด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ