Accessibility Tools

รายละเอียดการชำระค่าแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการชำระค่าแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าเสื้อเฟรชชี่ออนไลน์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
แสกน QR CODE ส่งเอกสารการชำระเงิน และแจ้ง SIZE เสื้อ

*ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชำระตามความสมัครใจ

 

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร