Accessibility Tools

รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

                    รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

 

  

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน