มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์ ) ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น
                  
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564                  
                   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

                   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (รุ่นละ 150 ท่าน) โดยสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ สมัครอบบรมออนไลน์ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
                   หมายเหตุ : ชั่วโมงในการอบรมสาสามารถนำไปขอวิทยฐานะได้
                   ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-774-1412 อ.ดร.ภูมินทร์. สุมาลัย | 092-583-3657 นางสาวแพรพรรณ เกตุรักษา 


 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี