Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธาน
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
                    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและลำดับเบอร์ของผู้สมัคร

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร