Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                    ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0818/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 

รายละเอียด
แบบฟอร์มการสมัครและแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการสมัครและแบบฟอร์ม

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร