Accessibility Tools

ประกาศการดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๘
                    จึงออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มการสมัคร/แบบฟอร์มการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหา
แบบฟอร์มการสมัคร/แบบฟอร์มการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหา

 

 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัย