Accessibility Tools

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ

                     ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ ได้ดำเนิการคัดเลือกผู้แทนกรรมการจรรยาบรรณ ระเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน ตามข้อ 21(8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ 2552  โดยวิธีการเลือกตั้ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นั้น
                     ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
                     1. อาจารย์ณิชากร  ปทุมรังสรรค์
                     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ  ศุภสุวรรณ
                     3. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ
                     4. อาจารย์วิธัญญา  แซ่ล้อ        
                     โดยมีวาระดำรงตำแหน่งสองปี ตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ 2552

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ