Accessibility Tools

ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
เรื่อง กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทน สภาวิชาการชุดปัจจุบัน ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้กำหนดการดำเนินการ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียด
รายละเอียด
ฟอร์มใบสมัคร
ฟอร์มใบสมัคร
ฟอร์มใบเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ฟอร์มใบเสนอชื่อจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร