Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ
เรื่อง รับสมัครกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)

                    ตามความในข้อ 21 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการคัดเลือกกรรมการจรรยาบรรณ นั้น

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้มีคำสั่งที่ 0009/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้อ 21(6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มรับสมัครและแบบกรอกประวัติ ประเเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ