Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
                    1) อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
                    2) อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
                    3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

                    ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แสดงข้อมูลรายละเอียด ประวัติ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางในการบริหาร การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง

 

รายละเอียด
เชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหาร

 

 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัย