Accessibility Tools

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    อาศัยความในมาตรา ๑๖ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                    เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมากรสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
ใบสมัคร
ใบเสนอชื่อ สำหรับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ใบเสนอชื่อ สำหรับคณาจารย์ประจำ บุคลากรสายสนับสนุน
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร