Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

                ตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจาก คณาจารย์ประจําและข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๗๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออก ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล