Accessibility Tools

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  

                เพื่อให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานและกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
ประวัติข้อมูลรายละเอียดผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการฯ
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตามฯ

 
 

  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร