Accessibility Tools

ขอเชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง จะจัดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงประวัติ วิสัยทัศน์แนวทางการบริหาร การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 

  ที่มา : งานสภามหาวิทยาลัย