Accessibility Tools

ประกาศแก้ไขปฏิทินการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง แก้ไขปฏิทินการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
 

                  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมติให้แก้ไขปฏิทินการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานสภามหาวิทยาลัย