Accessibility Tools

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

                  ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัครและการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
                  เนื่องด้วยระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสิ้นสุดลงแล้ว โดยปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครและไม่มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศขยายระยะเวลา ดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหา
แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหา
แบบฟอร์มการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา
แบบฟอร์มการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา

 
 

  ที่มา : งานสภามหาวิทยาลัย