Accessibility Tools

ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
(แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
 

                  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้ประกาศ ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน .. ๒๕๖๕ นั้น 

                  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา .ศ. ๒๕๕๘ จึงขอประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา จํานวนหนึ่งคน ดังนี้ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ