Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

ประกาศคณะทํางานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
(
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ)
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

                  ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เรื่อง รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) ประกาศ วันที่ ๑๗ สิงหาคม .. ๒๕๖๕ 

                  บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแล้ว อาศัยอํานาจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.. ๒๕๕๘ และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๙๙/๒๕๖๕ สั่ง วันที่ สิงหาคม .ศ. ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้มีสิทธิลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                  ทั้งนี้ ให้ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง ใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับการเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ภายในวันที่ ๗-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในเวลาราชการ) ณ งานวินัยและนิติการ ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ