Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

                    เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามวันเวลาราชการ

รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร