Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร