Accessibility Tools

ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ


                    ด้วยอาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
                    ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน ๑ คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร