Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง

                    เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน ตําแหน่งที่ว่าง) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียง เลือกตั้งต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ภายใน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการเท่านั้น ณ งานวินัยและนิติการ ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ