Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง

                    ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน ตําแหน่งที่ว่าง) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  นั้น 

                   บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) แล้ว อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1371/2564 สั่ง วันที่ 29 ธันวาคม .. 2564 จึงขอประกาศรายชื่อและ หมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้


ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ