Accessibility Tools

ประกาศแก้ไขประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

                    ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประกาศ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นั้น 

                    เนื่องจากประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประกาศ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 มีการกําหนดในเรื่องการเลือกตั้งและการนับคะแนน โดยกําหนดความในข้อ 4 วรรคสอง ของประกาศดังกล่าวว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประเภท คณาจารย์ประจํา ไม่เกิน 3 คน และผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประเภทข้าราชการ ไม่เกิน 1 คน ให้ถือว่าผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งจึงให้มีการแก้ไข ประกาศดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 ของข้อบังคับแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ..2554 เป็นดังนี้ 

                    1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4 วรรคสอง ที่กําหนดว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประเภทคณาจารย์ประจํา ไม่เกิน 3 คน และผู้สมัครกรรมการสภา คณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประเภทข้าราชการ ไม่เกิน 1 คน ให้ถือว่าผู้สมัครกรรมการสภา คณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง” 

                    2. นอกจากนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ


ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

รายละเอียด
  ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ