Accessibility Tools

การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม)

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์ประจำเป็นผู้มีสิทธิเลือกจำนวน 13 คน นั้น
                    เนื่องจากจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์ประจำเป็นผู้มีสิทธิเลือกจำนวนหนึ่งในยี่สิบของจำนวนคณาจารย์ประจำทั้งหมด มีรายชื่อตกหล่น ทำให้จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน ตามข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554
                    อาศัยอำนาจความในข้อ ๘ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0818/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร