Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                    เพื่อให้การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใช้สิทธิทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เท่านั้น

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร