Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

                    ตามที่มีเหตุอันไม่ปกติ อันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จึงประกาศนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้

   

 
 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน