Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

                    ตามที่มีเหตุอันไม่ปกติ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องกำหนดมาตราการให้จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์แทนระบบจัดการเรียนการสสอนในชั้นปกติ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน