Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 จึงกำหนดแนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ บุคลากรเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ที่ลงเวลาการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ต้องล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ ล้างมือก่อนและหลังสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง ณ จุดตั้งเจลล์แอลกอฮอลล้างมือที่จัดเตรียมไว้บริการ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล