Accessibility Tools

ประกาศฯ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยฯจึงขอประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ