Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าใช้งานห้องสำหรับการอบรมและการประชุมออนไลน์แบบดิจิทัล

                    เพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การอบรมออนไลน์ และการประชุมทางไกลออนไลน์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมห้องสำหรับการอบรมและการประชุมออนไลน์แบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการประชุมในอนาคต อาจารย์หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1200 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ