Accessibility Tools

ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
 

                    เพื่อให้เงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงสมควรจัดระบบการให้ทุนการศึกษาเพื่อความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายการใช้งบประมาณ

                    อาศัยอำนวจตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุนไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล