Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2

                    ตามที่หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น
                    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดราชบุรีจึงมีคำสั่งที่ 2564/2564 เรื่องมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2 ดังนี้

   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน