Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2564

                    เพื่อให้การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
                    อำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล